Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj

Aktualności Aktualności

Projekt systemowy ROPS 2015

PROJEKT SYSTEMOWY „WSPÓŁPRACA I KWALIFIKACJE KADR GWARANCJĄ SKUTECZNEJ POMOCY".

Przedstawiamy Państwu główne założenia nowego projektu systemowego pod nazwą „Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy" realizowanego w ramach POKL przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w roku 2015.

1. Budowanie, wspieranie i rozwój systemu współpracy międzyinstytucjonalnej w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zarząd województwa świętokrzyskiego podjął uchwałę (nr 207/15 z dn. 18.02.2015) powołującą Regionalną Platformę Współpracy (RPW), której celem będzie zapewnienie skutecznej współpracy międzyinstytucjonalnej. Ma to na celu wypracowanie efektywnych metod i narzędzi przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie świętokrzyskim.  Zasadność podjęcia działań w tym zakresie wynika również z ustawy z dnia 14 marca 2014 roku        o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zakłada większy udział OPS w procesie aktywizacji bezrobotnych znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz szerszą niż dotychczas współpracę PUP
z OPS.

RPW będzie polegała na: powołaniu grupy tematycznej do spraw współpracy międzyinstytucjonalnej, prowadzeniu strony internetowej, organizacji warsztatów dotyczących współpracy OPS i PUP i budowaniu partnerstwa międzyinstytucjonalnego.

2. Podnoszenie kwalifikacji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pracy
z osobami opuszczającymi zakłady karne i instytucje resocjalizujące nieletnich.

Drugi obszar wsparcia dotyczy podnoszenia kwalifikacji kadr w zakresie aktywizacji osób opuszczających zakłady karne (ZK), a także instytucje resocjalizujące nieletnich (IRN). Problematyka ta nie była dotychczas poruszana przez ROPS. Przewidujemy cykl warsztatów dotyczący tej tematyki. Warsztatami objęci zostaną pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej (IPIS) oraz publicznych służb zatrudnienia (PSZ) z województwa świętokrzyskiego.

3. Specjalistyczne doradztwo

Głównym zadaniem doradztwa jest rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej i form aktywnej integracji.

 

Założenia projektu zgodne są z celem Poddziałania 7.1.3 PO KL oraz z misją "Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r." Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości życia osób wykluczonych społecznie i ich rodzin poprzez umiejętne stosowanie narzędzi aktywnej integracji, budowanie prawidłowych postaw społecznych, utrwalenie dobrych wzorców rodzinnych i zawodowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Tel.  (041) 3421902
Fax. (041) 3421646